Slutredovisning

Organisationer som mottagit medel från fonden förbinder sig, i enlighet med villkoren för ansökan att:

    • efter projektets slut lämna en skriftlig slutrapport, dock senast fyra veckor före föreningens nästkommande årsmöte
    • efter projektets slut muntligen presentera och redovisa projektet på föreningens nästkommande årsmöte