Slutredovisning

Organisationer som mottagit medel från fonden förbinder sig, i enlighet med villkoren för ansökan att:

        • senast fyra veckor efter projektets slut lämna en skriftlig slutrapport. Projektredovisningsmallen kan laddas ner här
        • att vid eventuell inbjudan från FSUF, muntligen presentera och redovisa projektet på föreningens nästkommande årsmöte